GENETIKA, Vol. 48, broj 2 (2016)

 

Amir Ali KHALATBARI, Hawa Z.E. JAAFAR, Amir Mahdi KHALATBARI, Maziah MAHMOOD  and Radziah OTHMAN

ANALIZA SEKUNDARNIH METABOLITA I UKUPNOG SADRŽAJA HLOROFILA OMOGUĆAVA NOVI UVID U ULOGU ALFA-TOKOFEROLA KOD DIVLJEG TIPA I vte4 MUTANTA Arabidopsis thaliana U USLOVIMA RAZLIČITOG ABIOTIČKOG STRESA   [Izvod] [Rad]

Borivoj pejić, Ksenija mačkić, Dragiša milošev, Erkut peksen, Srdjan šeremešić, Goran jaćimović, Vladimir ćirić
OSETLJIVOST GENOTIPOVA VIGNE NA VODNI STRES  U UMERENIM KLIMATSKIM USLOVIMA  [Izvod] [Rad]

Amir GHOLIZADEH1 and Hamid DEHGHANI

GRAFIČKA ANALIZA ODNOSA OSOBINA GERMPLAZME IRANSKE HLEBNE PŠENICE U USLOVIMA NEZASLANJENOSTI I ZASLANJENOSTI KORIŠĆENJEM BIPLOT ANALIZE [Izvod] [Rad]

                                                                                                

Danijela ristić, Ivan vučurović, Slobodan kuzmanović, Drago milošević, Katarina gašić, Nenad dolovac, Mira starović

MOLEKULARNA KARAKTERIZACIJA Y VIRUSA KROMPIRA PROUZROKOVAČA PRSTENASTE NEKROZE KRTOLA KROMPIRA U SRBIJI  [Izvod] [Rad]

 

Masoud SHEIDAI, Mona NAJI, Zahra NOORMOHAMMADI, Maryam NOUROOZI, Somayeh GHASEMZADEH-BARAKI

SAVREMENA INTER-VRSNA SPECIFIČNA HIBRIDIZACIJA IZMEĐU Cirsium aduncum and C. haussknechtii (Asteraceae): EVIDENCIJA REZULTATA MOLEKULARNIH I MORFOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA  [Izvod] [Rad]

 

Simone perna, Chiara bologna, Pietro cavagna, Luisa BERNARDINELLI, Davide GUIDO, Gabriella PERONI , Mariangela RONDANELLI

POČETAK ALZHAJMEROVE BOLESTI: PREGLED INFLAMATORNIH, MITOHONDRIJALNIH, GENETIČKIH I EPIGENETIČKIH PUTEVA  [Izvod] [Rad]

 

Peter dolničar, Drago milošević, Zoran jovović, Vladimir meglič, Marko maras  I Ana velimirović

pouzdanost morfološkE I MOLEKULA RNE karakterizacijE klicA za diferenciranje aksešena krompira  [Izvod] [Rad]

 

Rodrigo PÉREZ-SÁNCHEZ, María Remedios MORALES-CORTS, María Ángeles GÓMEZ-SÁNCHEZ

AGROMORFOLOŠKI DIVERZITET KULTIVARA TRADICIONALNOG FIKUSA (Ficus carica L.)  GAJENOG U ZAPADNOJ ŠPANIJI  [Izvod] [Rad]

 

Yonca SURGUN Bekir ÇÖL, Betül BÜRÜN

 DIFERENCIJALNA ANALIZA EKSPRESIJE BORON TRANSPORTERA I NEKI GENI VEZANI ZA ODGOVOR NA STRES IZAZVAN 24-EPIBRASINOLIDOM I BOROM KORIŠĆENJEM  SEMI-KVANTATIVNOG RT-PCR KOD Arabidopsis thaliana (L.) Heynh [Izvod] [Rad]

 

Raheleh TABARIPOOR, Masoud SHEIDAI, Seyyed Mehdi TALEBI, Zahra NOORMOHAMMADI
GENETIČKI DIVERZITET I STRUKTURA POPULACIJA Ziziphora  tenuior L.: IDENTIFIKACIJA POTENCIJALNIH REZERVI GENA  [Izvod] [Rad]

 

Desimir knežević, Violeta maklenović, Ljubiša kolarić, Danica Mićanović,  Andrej šekularac, Jasmina knežević

VARIJABILNOST I NASLEDJIVANJE SADRŽAJA AZOTA U ZRNU GENOTIPOVA OZIME PŠENICE (Triticum aestivum L.)  [Izvod] [Rad]

 

Samira ASGHARZADE, Morteza HASHEMZADE CHALESHTORI, Mohammad Amin TABATABAIFAR, Somayeh REISI, Mohammad Hossein MODARESS1

MUTACIJA U DRUGOM EGZONU MYO15A GENA IZAZIVA NESINDROSKI GUBITAK SLUHA I NJEGOVA ASOCIJACIJA U ARAPSKOJ POPULACIJI U IRANU [Izvod] [Rad]

 

Noushafarin KARAMI, Ali AALAMb, Habibollah Samizadeh LAHIJI, Babak RABIEI and Mehrzad ALAHGHOLIPOUR

ANALIZA I POREĐENJE FRAGRANT SEKVENCE GENA KOD NEKIH KULTIVARA PIRINAČA  [Izvod] [Rad]

 

Branko tomic, Maja gvozdenov, Iva pruner, Mirjana kovac, Nebojsa antonijevic, Dragica radojkovic, Valentina djordjevic

 UČESTALOST FV LEIDEN I FII G20210A MUTACIJA KOD PACIJENATA SA RAZLIČITIM KLINIČKIM MANIFESTACIJAMA VENSKOG TROMBOEMBOLIZMA: ISKUSTVA IZ VELIKE STUDIJE U  SRPSKOJ  POPULACIJI  [Izvod] [Rad]

 

Stefan dačić, Ninoslav djelić, Milena radaković, Nada lakić, Aleksandar veselinović, Marko ristanić,  Marko andjelković

UTICAJ FOTOPOLIMERIZACIJE NA GENOTOKSIČNOST KOMPOZITNIH ADHEZIVA U KOMET TESTU  [Izvod] [Rad]

 

Tomas KISS, Tomas NECAS, Jana NECASOVA

POREĐENJE REAL-TIME PCR METODA ZA OTKRIVANJE I KVANTIFIKACIJU FITOPLAZMI IZ GRUPE 16SRX KOD STABALA VOĆKI  [Izvod] [Rad]

 

Baoyan JIA, Xinhua ZHAO, Yang QIN, Muhammad IRFAN, Tae-heon KIM, Bolun WANG, Shu WANG, Jae Keun SOHN

 IDENTIFIKACIJA LOKUSA KOJI KONTROLIŠU KVANTITATIVNE OSOBINE LISTA KOD PIRINČA  [Izvod] [Rad]

 

Halil Barış ÖZEL, Sezgin AYAN, Vasilije V. ISAJEV

INTERPOPULACIONA VARIJABILNOST REZISTENTNOSTI NA MRAZ  ROVENIJENCIJE ŠKOTSKO BORA ((Pinusylvestris L. r. hamata Steven) U TURSKOJ [Izvod] [Rad]

 

Bachubhai Arjanbhai MONPARA

EVALUACIJA GERMPLAZME SUSAMA ZA REPRODUKTIVNI PERIOD I ŽETVENI INDEKS [Izvod] [Rad]

 

Naser SABAGHNIA, Mehdi MOHEBODINI, Mohsen JANMOHAMMADI

BIPOLOT ANALIZA ODNOSA OSOBINA DOMAĆIH VRSTA SPANAĆA (Spinacia oleracea L.) [Izvod] [Rad]

 

Milan stevanovic, Zoran camdzija, Jovan pavlov, Ksenija markovic, Jelena vancetovic, Snezana mladenovic drinic, Milomir filipovic

PRIMENA PROTEINSKIH MARKERA U KONVERZIJI INBRED LINIJA KUKUURZA NA BAZI CITOPLAZMATIČNE MUŠKE STERILNOSTI  [Izvod] [Rad]

 

Aleksandra POPOVAC, Ivica STANČIĆ, Nebojša DESPOTOVIĆ, Nađa NIKOLIĆ, Elka STEFANOVA, Jelena MILAŠIN

RAZLIKA U DISTRIBUCIJI APOLIPOPROTEINA E KOD STARIH LJUDI SA ALCHAJMEROVOM BOLEŠĆU RAZLIČITOG DENTALNOG STATUSA [Izvod] [Rad]

 

Jelica, R. PANTELIĆ, Tatjana, J. VARLJEN, Nela, S MAKSIMOVIĆ3, Biljana, B. JEKIĆ, Ana,  J. OROS4, Tatjana, V. NIKOLIĆ5, Ivan, B. STEFANOVIĆ, Ivana, V. NOVAKOVIĆ and Tatjana, M. DAMNJANOVIĆ.

Ispitivanje polimorfizama T-786C i 4a/b u genu za endotelnu azot oksid sintetazu kod dece sa retinopatijom prematuriteta  [Izvod] [Rad]

 

Tofig ALLAHVERDIYEV

PRINOS I KOMPONENTE  PRINOSA GENOTIPOVA TVRDE (Triticum durum desf.) I HLEBNE PŠENICE (Triticum aestivum L.)  U USLOVIMA SUŠE  [Izvod] [Rad]

 

Marko MARAS, Afrodita Ibusoska, Suzana Kratovalieva, Rukie Agić, Jelka Šuštar-Vozlič i Vladimir Meglič

ISPITIVANJE GENETSKE RAZNOLIKOSTI OBIČNOG GRAHA S PODRUČJA BIVŠE JUGOSLAVENSKE REPUBLIKE MAKEDONIJE POMOČU MOLEKULARNIH I MORFOLOŠKIH MARKERA  [Izvod] [Rad]

 

Slavko branković i Suzana cvjetićanin

ANTROPOGENETIČKA VARIJABILNOST U GRUPAMA DECE IZ REGULARNIH I SPECIJALNIH ŠKOLA SA RAZLIČITIH LOKALITETA U SRBIJI  [Izvod] [Rad]

 

Nenad Bukvic, Francesca Boaretto, Giuseppe Loverro, Francesco C. Susca, Rosaura Lovaglio, Margherita Patruno, Dragoslav Bukvic, Srdjan Starcevic, Giovanni Vazza, Maria Luisa Mostaciuollo, Nicoletta Resta

DVA RAZLIČITA SLUČAJA POST- I PRE-NATALNOG SINDROMA; KADA HIDROCEFALus POSTAJE “MULTIDISCIPLINARNA GLAVOBOLJA”  [Izvod] [Rad]

 

Hafiz Ghazanfar ABBAS, Abid MAHMOOD and Qurban ALI

NULTA OBRADA ZEMLJIŠTA: POTENCIJALNA TEHNOLOGIJA U UNAPREĐENJU PRINOSA PAMUKA  [Izvod] [Rad] [Dodatak] [Dodatak]

 

Jelena m. aleksić

FABACEAE-SPECIFIČNI VS. UNIVERZALNI PCR PRAJMERI ZA ISTRAŽIVANJA MITOHONDRIJSKE DNK KOD BILJAKA [Izvod] [Rad] [Dodatak] [Dodatak]

 

Corrigendum

Janković et al., Genetika 48(1):409-421 [Izvod] [Korekcija]

 

Corrigendum

Ashrafi F., A.Hashemi, K. Mardani, and R. Darvishzadeh (2014): Study on genetic variability in MHC-DRB1 second exon in makuie sheep breedpopulation. Genetika, Vol 46, No. 1, 269-275. [Izvod] [Korekcija]

 

Corrigendum

Ignjatovic-Micic D., D. Ristic, V. Babic, V. Andjelkovic and J. Vancetovic (2015): A simple SSR analysis for genetic diversity estimation of maize landraces.-Genetika, Vol 47, No. 1,53-62. [Izvod] [Korekcija]

 

 

 

 

 


 

Štampano u „GENETIKA“ Vol. 48 broj 2 (2016), str: 445-462

© 2016 Društvo genetičara Srbije
S. Bajića 1, 11185 Beograd – Zemun

Srbija

 

 

UDC 575.630

                            DOI: 10.2298/GENSR1602445K
Orginal scientific paper

 

ANALIZA SEKUNDARNIH METABOLITA I UKUPNOG SADRŽAJA HLOROFILA OMOGUĆAVA NOVI UVID U ULOGU ALFA-TOKOFEROLA KOD DIVLJEG TIPA I vte4 MUTANTA Arabidopsis thaliana U USLOVIMA RAZLIČITOG ABIOTIČKOG STRESA

 

Amir Ali KHALATBARI¹*, Hawa Z.E. JAAFAR¹*, Amir Mahdi KHALATBARI¹, Maziah MAHMOOD 2 and Radziah OTHMAN3

1) Department of Crop Science, Faculty of Agriculture, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia

2) Department of Biochemistry, Faculty of Biotechnology and Biomolecular sciences, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia

3) Department of Land Management, Faculty of Agriculture, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia

Izvod

Biljke su izložene u prirodnim uslovima gajenja različitom abiotičkom stresu uključujući zaslanjenost, deficit vode, niske temperature i jaku svetlost. Reakcija biljaka može da bude na nivou fizioloških I biohemijskih procesa. Ova  hipoteza je testirana poređenjem divljeg genotipa  Col-0 i vte4 mutanta Arabidopsis thaliana merenjem glavnih sekundarnih metabolita, i ukupnog hlorofila u uslovima zaslanjenosti, vodnog stresa i produženog vodnog stresa. Ispitivanja su vršena u odvojenim eksperimentima. Na osnovu dobijenih rezultata zaključeno je da su biljke divljeg genotipa Col-0 Arabidopsis pokazale jače osobine kod svih metabolita u poređenju sa vte4 mutantom.  Smanjenje α-tocopherola u biljkama vte4 mutanta je dovelo do akumulacije prolina, ukupnih proteina i ukupnih aminokiselina kao i skroba i ukupnih šećera u poređenju sa divljim genotipom A.thaliana. Dobijeni rezultati ukazuju da gubitak alfa-tokoferola kod vte4 mutanta A.thaliana u različitim uslovima abiotičkog stresa utiče na efikasnost i stabilnost centralnog metabolizma i fotosintetskog aparata.

                          

Autor za kontakt: Amir Ali khalatbari, Department of Crop Science, Faculty of Agriculture, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia, 43400, Phone number: 0060389471807-00989369439618,email .amkh_united2002@yahoo.com- drhawazej.postgrads@gmail.com.

 

Povratak na  sadržaj


 

Štampano u „GENETIKA“ Vol. 48, broj 2(2016), str: 463 -472

© 2016 Društvo genetičara Srbije
S. Bajića 1, 11185 Beograd – Zemun

Srbija

 

                                                                                                                                     

UDC 575.630

                           DOI: 10.2298/GENSR1602463P
Original scientific paper

 

 

OSETLJIVOST GENOTIPOVA VIGNE NA VODNI STRES

 U UMERENIM KLIMATSKIM USLOVIMA

 

Borivoj pejić1, Ksenija mačkić1, Dragiša milošev1, Erkut peksen2, Srdjan šeremešić1, Goran jaćimović1, Vladimir ćirić1

 

1Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija

2Ondokuz Mayis Univerzitet, Poljoprivredni fakultet, Departman za ratarstvo, Samsun, Turska

 

Izvod

Ublažavanje uticaja globalnih klimatskih promena na poljoprivrednu proizvodnju imaju poseban značaj u budućim istraživanjima. Vigna kao biljna vrsta otporna je interesantna za gajenje u semi-aridnim klimatskim uslovima Vojvodine. Efekat vodnog stresa na prinos gajenih biljaka može se dobiti obračunom koeficijenta opadanja prinosa (Ky) koji predstavlja odnos izmedju i relativnog deficita evapotranspiracije (1–ETa/ETm) i relativnog opadanja prinosa (1–Ya/Ym). Vrednosti Ky za genotipove vigne G1 i G2 bile su u intervalu od 0,91 do 1,17. Genotip G1 sa vrednošću Ky manjom od 1 pokazuje dobru otpornost na vodni stress, a genotip G2 sa vrednošću Ky većom od 1 pokazuje odredjenu osetljivost na deficit vode. Dobijeni rezultati biće korišćeni u oplemenjivačkom radu za dobijanje sorata tolerantnih na stresne uslove sredine, pre svega vodni stres, a takodje i mnogo produktivnije u pogledu iskorišćenosti vode.

 

Autor za kontakt: Borivoj Pejić, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Trg Dositeja Obradovica 8, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel: +381 21 4853 229, Fax.: +381 21 459 761, e-mail: pejic@polj.uns.ac.rs

 

Povratak na sadržaj

  

Štampano u „GENETIKA“ Vol. 48, broj 2 (2016), str: 473- 486

© 2016 Društvo genetičara Srbije
S. Bajića 1, 11185 Beograd – Zemun

Srbija

 

UDC 575:630.11

            DOI: 10.2298/GENSR1602473G
Original scientific paper

 

 

GRAFIČKA ANALIZA ODNOSA OSOBINA GERMPLAZME IRANSKE HLEBNE

   PŠENICE U USLOVIMA NEZASLANJENOSTI I ZASLANJENOSTI KORIŠĆENJEM BIPLOT ANALIZE

 

Amir GHOLIZADEH1 and Hamid DEHGHANI1,*

 

1Plant Breeding and Biotechnology Department, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

 

Izvod

Poznavanje međuzavisnosti prinosa i njegovih komponenata će poboljšati efikasnost programa oplemenjivanja, posebno u uslovima zaslanjenosti zemljišta preko odgovarajućih kriterijuma. Prikazani su rezultati ispitivanja iranske hlebne pšenice u uslovima zaslanjenosti i nezaslanjenosti zemljišta. Dobijeni rezultati genotipa su analizirani primenom genotip x osobina (GT) biplot metodom zasnovanom na regresionom modelu. Pokazano je da postoji značajna asocijacija visine biljke (PH) i biološkog prinosa (BY) sa prinosom u uslovima zaslanjenosti i nezaslanjenosti zemljišta. Izgleda da visina biljke i biološki prinos mogu da se koriste kao kriterijumi za povećanje prinosa u programima oplemenjivanja pšeenice, posebno u uslovima stresa u poljskim uslovima. 

 

Autor za kontakt: Hamid Dehghani, Plant Breeding and Biotechnology Department, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, Email: dehghanr@modares.ac.ir. Phone: +98 912 5144820. Fax: +98 48292040yuksel_k@yahoo.com

 

Povratak na sadržaj

  

Štampano u „GENETIKA“ Vol. 48, broj 2 (2016), str: 487-496

© 2016 Društvo genetičara Srbije
S. Bajića 1, 11185 Beograd – Zemun

Srbija

 

 

UDC 575.630

            DOI: 10.2298/GENSR1602487R
Original scientific paper

 

 

 

MOLEKULARNA KARAKTERIZACIJA Y VIRUSA KROMPIRA PROUZROKOVAČA PRSTENASTE NEKROZE KRTOLA KROMPIRA U SRBIJI

 

Danijela ristić1, Ivan vučurović1, Slobodan kuzmanović1, Drago milošević2, Katarina gašić1, Nenad dolovac1, Mira starović1

 

1Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Odsek za bolesti bilja, Beograd, Srbija

2Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet, Čačak, Srbija

 

Izvod

Potato virus Y (PVY) je ograničavajući faktor i jedan od najvećih problema semenske proizvodnje krompira u Srbiji. Serološkim ELISA testom analizirano je po 100 krtola sedam sorti semenskog krompira tokom 2013. godine. Procenat zaraze PVYN kretao se od 5- 36%. U cilju određivanja molekularne karakterizacije i filogenetske analize urađena je kompletna genetska sekvenca našeg najzastupljenijeg izolata u Srbiji (3D), koja je deponovana u NCBI bazi (KJ946936), a pokazala je 99,7% nukleotidnu identičnost sa drugim evropskim nektoričnim sojevima PVYNTN. Filogenetskom analizom utvrđeno je postojanje tri homogene grupe izolata, a naš izolat je svrstan u Evropsku i Severnoameričku PVYN grupu prouzrokovača prstenaste nekroze krtola krompira (PNKK). Srpski izolat PVYN se nalazi u evropskoj podgrupi sa visokom bootstrap podrškom, bez genetičkih razlika. Ovo je prva studija u Srbiji koja ukazuje na filogenetsku razliku našeg i drugih izolata PVY.     .                                                                                         

Autor za kontakt: Danijela Ristic, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Odsek za bolesti bilja, Teodora Drajzera 9, Beograd, Srbija, Tel: +381 11 2660049, Fax: +381 11 2669860, E-mail: risticdaca@yahoo.com

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u „GENETIKA“ Vol. 48, bro 2(2016), str: 497 –514

© 2016 Društvo genetičara Srbije
S. Bajića 1, 11185 Beograd – Zemun

Srbija

 

 

 

UDC 575

                           DOI: 10.2298/GENSR1602497S
Original scientific paper

 

 

 

SAVREMENA INTER-VRSNA SPECIFIČNA HIBRIDIZACIJA IZMEĐU Cirsium aduncum and C. haussknechtii (Asteraceae): EVIDENCIJA REZULTATA MOLEKULARNIH I MORFOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA

 

Masoud SHEIDAI*1, Mona NAJI 1, Zahra NOORMOHAMMADI 2, Maryam NOUROOZI 3, Somayeh GHASEMZADEH-BARAKI 1

 

1Faculty of Biological Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Department of Biology, School of Sciences, Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran3Department of Horticulture, collage of Aburaihan, University of Tehran, Tehran, Iran

 

 

Izvod

Cirsium aduncum Fisch. & C.A.Mey. Ex DC. i C. haussknechtii Boiss., (Asteraceae) su različite medicinske biljke koje uspevaju u različitim regionima Irana. Nema saznanja o genetičkoj strukturi populacija, protoku gena unutar i između vrsta kao i prisustvu zona sa hibridima u Iranu..U cilju obezbeđenja podataka potrebnih za konzervaciju ove dve medicinski značajne vrste vršena su ispitivanja populacione genetike i morfometričkih osobina kod 18 geografski različitih populacija ovih vrsta. ANOVA i MDS analizama utvrđene su značajne morfološke razlike izmeđi ispitivanim popolacijama dok je MDS plot analiza pokazala morfološka preklapanja kod biljaka ove dve vste. AMOVA test je potvrdio znaačajne genetičke razlike među ispitivanim populacijama. MANTEL test je pokazao pozitivne značajne korelacije između genetičke i geografske udaljenosti i pojavu izolacije uslovljene udaljenošću. Dodatni test populacije i struktura genetičkih podataka je potvrdila među vrsnu introgresiju između ispitivanih vrsta.

 

Autor za kontakt: Masoud sheidai, Faculty of Biological Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, email: msheidai@yahoo.com, Tel: +98 9122593378

 

Povratak na sadržaj

  

Štampano u „GENETIKA“ Vol. 48, broj 2(2016), str: 515-524

© 2016 Društvo genetičara Srbije
S. Bajića 1, 11185 Beograd – Zemun

Srbija

 

 

UDC 575

                           DOI: 10.2298/GENSR1602515P
Original scientific paper

 

 

POČETAK ALZHAJMEROVE BOLESTI: PREGLED INFLAMATORNIH, MITOHONDRIJALNIH, GENETIČKIH I EPIGENETIČKIH PUTEVA

 

 Simone perna1, Chiara bologna1, Pietro cavagna2, Luisa BERNARDINELLI2, Davide GUIDO 123, Gabriella PERONI 1, Mariangela RONDANELLI1

 

 

1University of Pavia, Department of Public Health, Experimental and Forensic Medicine, Section of Human Nutrition, Endocrinology and Nutrition Unit, Azienda di Servizi alla Persona ‘‘Istituto Santa Margherita’’, Pavia, Italy;

2University of Pavia, Department of Brain and Behavioral Sciences, Medical and Genomic Statistics Unit, Pavia, Italy;

3University of Pavia, Department of Public Health, Experimental and Forensic Medicine, Biostatistics and Clinical Epidemiology Unit, Pavia, Italy

 

Izvod

Alzhajmerova bolest (AD) smatra se kao bolest vezana za starosno doba. Rani početak porodične pojave AD je vezana sa mutacijom gena koji kodiraju amiloidne prekursore proteina (APP), presenilina 1 (PS-1), ili PS-2, što kao rezultat izaziva prekomernu sintezu amiloidnog beta proteina. Epidemiološka ispitivanja koja su uključivala i slučajeve kontrole su dovela do identifikacije nekoliko faktora rizika za sporadični slučaj AD. Najkritičniji faktor rizika za pojavu AD je epsilon4 alel gena  E koji kodira apolipoprotein  (APOE).  Najkritičniji genetički faktor rizika za AD epsilon4 alel  E gena kao i nekoliko gena kao što su  CTNNA3, GAB2, PVRL2, TOMM40, i APOC1, poznati kao faktori rizika za AD patogenezu.  Takođe, nasleđena asocijacija  između mitohondrijalne DNK i multifaktorijalnih bolesti i AD  je bila ispitivana u brojnim studijama koje, međutim nisu dostigle generalni koncensus o korelaciji haplogrupa mitohondrijalne DNK i AD.

 

Autor za kontakt Simone Perna; PhD, Department of Public Health, Experimental and Forensic Medicine, Section of Human Nutrition and Dietetics, Azienda di Servizi alla Persona di Pavia, University of Pavia, Via Emilia 12, Pavia, Italy. E-mail: simoneperna@hotmail.it  tel: 00390382381706

 

Povratak na sadržaj

  

Štampano u „GENETIKA“ Vol 48, broj 2 (2016), str: 525-532

© 2016 Društvo genetičara Srbije
S. Bajića 1, 11185 Beograd – Zemun

Srbija

 

UDC 575.630

                           DOI: 10.2298/GENSR1602525D
Original scientific paper

 

 

 

 

 

pouzdanost morfološkE I MOLEKULARNE karakterizacijE klicA

za diferenciranje aksešena krompira

 

Peter dolničar1, Drago milošević3, Zoran jovović2, Vladimir meglič1, Marko maras1 i Ana velimirović2

 

1Poljoprivredni institut Slovenije, Slovenija

2Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet Podgorica, Crna Gora

3Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet Čačak, Srbija

 

 

Izvod

Studija pouzdanosti morfološke karakterizacije klice za diferenciranje sorti krompira izvedena je na Poljoprivrednom institutu Slovenije u saradnji sa Biotehničkim fakultetom iz Podgorice u cilju uvođenja jednostavnog metoda dalje karakterizacije aksešna krompira u Crnogorskoj banci gena. Za morfološku karakterizaciju klice odabrano je sedam potencijalno različitih aksešna krompira koji se čuvaju u Crnogorskoj banci gena. Ocjena 11 osobina klice izvršena je na osnovu UPOV deskriptora. Paralelno sa morfološkom karakterizacijom urađena je i molekularna procjena uz upotrebu šest mikrosatelitskih (SSR) markera. Molekularnom procjenom su uspješno izdvojeni svi aksešni osim dva, dok su morfološkom karakterizacijom identifikovana četiri različita fenotipa klice. Iako su se molekularni markeri pokazali kao efikasniji u određivanju veza između genotipova, karakterizacija klice se ipak pokazala kao korisna zbog jeftine, jednostavne i brze procedure.

 

Autor za kontakt: Peter Dolničar, Agricultural institute – Ljubljana, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana, Slovenia, e-mail: peter.dolnicar@kis.si

 

Povratak na sadržaj

  

Štampano u „GENETIKA“ Vol. 48, broj 2 (2016), str: 533 -546
© 2016 Društvo genetičara Srbije
S. Bajića 1, 11185 Beograd – Zemun

Srbija

 

UDC 575:630

                          DOI: 10.2298/GENSR1602533P
Original scientific paper

 

 

 

AGROMORFOLOŠKI DIVERZITET KULTIVARA TRADICIONALNOG FIKUSA

(Ficus carica L.)  GAJENOG U ZAPADNOJ ŠPANIJI

 

Rodrigo PÉREZ-SÁNCHEZ*, María Remedios MORALES-CORTS,

 María Ángeles GÓMEZ-SÁNCHEZ

 

 Faculty of Agricultural and Environmental Sciences, University of Salamanca, Avda. Filiberto Villalobos, Salamanca, Spain

 

Izvod

Vršena je agromorfološka karakterizacija dverziteta 12 tradicionalnih kultivara kao genetičkih resursa fikusa gajenih u centrealno - zapadnom region Španije. Korišćeno je ukupno 40 deskriptora definisanih u Međunarodnom  Institutu  za Biljne Genetičke Resurse i Međunarodnoj Uniji za Zaštitu Biljnih Sorata.  Deascriptori su korišćeni za opis plodova, listova i stabala dve uzastopne godine (2013 i 2014). Nneki od ispitivanih kultivara su pokazali različite i interesantne agronomske osobine kao dve berbe godišnje, visok prinos i visok kvalitet plodova. Analizom principijelnih komponenata je potvrđeno da više od 67 % agromorfološke varijabilnosti može da se objasni sa prve tri komponente (dužina plod i vrata ploda i širina ploda) koje su najvažniji faktori u diferenciranju genotipova. Dendogrami su grupisali kultivare u dve glavne grupe (unifera i bifera tip) što je potvrdlo postojanje sinonia i homonima. ‘Carballar Negra’   o‘Moscatel’ su jedini kultivari koji nisu imali breb plod. Dobijeni rezultati su doprinos konzervaciji genetičkih resursa fikusa u Španiji.           

 

Autor za kontakt: Rodrigo Pérez-Sánchez, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences, University of Salamanca, Avda. Filiberto Villalobos, 119. 37007-Salamanca, Spain, Phone: 34-923-29-4690; Fax: 34-923-29-4774; E-mail: rodrigopere@usal.es

 

Povratak na sadržaj

  

Štampano u „GENETIKA“ Vol. 48, broj 2 (2016), str: 547-563

© 2016 Društvo genetičara Srbije
S. Bajića 1, 11185 Beograd – Zemun

Srbija

 UDC 575

            DOI: 10.2298/GENSR1602547S
Original scientific paper

 

 

DIFERENCIJALNA ANALIZA EKSPRESIJE BORON TRANSPORTERA I NEKI GENI VEZANI ZA ODGOVOR NA STRES IZAZVAN 24-EPIBRASINOLIDOM I BOROM KORIŠĆENJEM  SEMI-KVANTATIVNOG RT-PCR KOD Arabidopsis thaliana (L.) Heynh

 

Yonca SURGUN1,2*, Bekir ÇÖL3, Betül BÜRÜN3

 

1Department of Biology, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mugla Sıtkı Kocman University, Mugla, Turkey

2Department of Molecular Biology and Genetics, Faculty of Science, Bartın University, Bartın, Turkey

3Department of Biology, Faculty of Science, Mugla Sıtkı Kocman University, Mugla, Turkey

 

Izvod

Biljni steroidni hormoni, brasikosteroidi (BRs), pokreću proces razvoja biljaka i održavaju tolerantnost na neke abiotičke stresove, uljučujići stress od visoke koncetracijebora (B). U cilju ispitivanja moguće uloge bora u indukovanju stresa na nivou transkripcije vršena su ispittivanja odgovora B transporter gena (BOR1-4), visoko B-indukovani geni (MATE, Hsp-like), BR- indukovani geni (Hsp70-4, Hsp90-1) i drugi geni vezani za stres (LTI/COR78, LEA4-5) kroz egzogeni tretman sa 24-epibrassinolide (EBL) na (L.) Heynh, izloženoj visokim koncentracijama borne kiseline (BA) primenom semi-kvantitativnog RT-PCR.  Tretmaan bornom kiselinom  je doveo do smanjenja  regulacije  BOR1 i BOR3 gena u tkivima lista i korena  a viša koncentracija je dalje smanjivala ekspresiju oviih gena u korenu. Ekspresija gena indukovana visokim sadržajem bora (Borna kiselina) je zapažena kao apregulisana bri 1 µM EBL tretmanom visokim B stresom u oba tkiva klijanaca. Apregulacija gena indukovana borom je jasno evidentirana u tkivu krena, kotretiranog sa 1 µM EBL i bornom kiselinom u poređenju samo sa bornom kiselinomas. Više koncentracije EBL je bila efektivnija u povećanju ekspresije LTI/COR78 gena u korenu i LEA4-5 gena u nadzemnom delu tkivu biljke. Prema literaturnim podacima ovo su prvi rezultati kako egzogena primena EBL modulira visok odgovor na stres borom na molekularnom nivou kod  Arabidopsis thaliana.

 

Autor za kontakt: Yonca Surgun, Department of Molecular Biology and Genetics, Faculty of Science, Bartın University, 74000, Bartın, Turkey, Phone: +90 378 223 54 19, Fax: +90 378 223 52 23, e-mail: yoncasurgun@gmail.com

 

Povratak na sadržaj

  

Štampano u „GENETIKA“ Vol. 48, broj 2 (2016), str: 565-578

© 2016 Društvo genetičara Srbije
S. Bajića 1, 11185 Beograd – Zemun

Srbija

 

UDC 575

            DOI: 10.2298/GENSR1602565T
Original scientific paper

 

 

GENETIČKI DIVERZITET I STRUKTURA POPULACIJA Ziziphora  tenuior L.: IDENTIFIKACIJA POTENCIJALNIH REZERVI GENA

 

Raheleh TABARIPOOR 1*, Masoud SHEIDAI 1,  Seyyed Mehdi TALEBI 2, Zahra NOORMOHAMMADI 3

 

1 Faculty of Biological Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Department of Boilogy, Faculty of Science, Arak University, Arak, Iran.

3 Department of Boilogy, School of Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

 

 

Izvod

Ziziphora tenuior L.je medicinska biiljka roda Ziziphora (Labiatae) koja raste u veoma različitim regionima Irana. Sakupljeno je 107 vrsta Ziziphora tenuior iz 20 različitih geografskih populacija lociranih u 17 provincija u cilju ispitivanja genetičke strukture. Korišćeni su ISSR molekularni markeri u ispitivanjima genetičkog diverziteta. Populaciona ispitivanja su pokazala intra - i inter populacionu varijabilnost. AMOVA test je pokazao značajne genetičke razlike ispitivanih populacija. STRUCTURE plot je identifikovao dva glavna rezervoara gena Ziziphora tenuior u Iranu. Populacije su prostorno izolovane i nije došlo do protoka gena među njima. Ključne reči : Genetički diverzitet, protok gena, prostorna izolacija, Ziziphora tenuior.

 

Autor za kontakt: Raheleh tabaripoor, Faculty of Biological Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, Tel/Fax: +98 2129902111, Email address: raheleh.tp@gmail.com

 

Povratak na sadržaj

  

Štampano u „GENETIKA“ Vol. 48, broj 2 (2016), str 579586

© 2016 Društvo genetičara Srbije
S. Bajića 1, 11185 Beograd – Zemun

Srbija

 

 

UDC 575:630.11

 DOI: 10.2298/GENSR1602579K

Originani naučni rad

 

VARIJABILNOST I NASLEDJIVANJE SADRŽAJA AZOTA U ZRNU GENOTIPOVA OZIME PŠENICE (Triticum aestivum L.)

 

Desimir knežević1, Violeta maklenović2, Ljubiša kolarić2, Danica Mićanović3,  Andrej šekularac1, Jasmina knežević1

 

1Univerzitet u Prištini, Poljoprivredni fakultet, Kosovska Mitrovica, Lešak, Kosovo i Metohija, Srbija

2Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakulet Beograd,  Zemun , Srbija

3Pivredna Komora Srbije Beograd, Beograd,Republika Srbija

 

 

Izvod

U radu je izučavano variranje sadržaja azota u zrnu sorti i hibrida pšenice, u cilju odabiranja genotipa sa minimalnim zahtevima ishrane ayotom. U izučavanjima su obuhvaćene 4 genetički divergentne sorte pšenice: Jugoslavija, Osiječanka, Žitnica, i NS Rana 2, poreklom iy različitih selekcionih centara  i 6 hibrida Fkoji su proizvedeni  u  dialelnom ukrštanju (bez recipročnih). Izučavano je nasleđivanje sadržaja azota u zrnu kod F3 hibrida i ustanovljno je da su se ispoljili različiti tipovi nasleđivanja sadržaja azota: dominacija, intermedijarno nasleđivanje i superdominacija. Najveću vrednost sadržaja azota kod sorti imala je Novosadska rana 2 (3,50%) a najmanju Osiječanka (2,98%). Kod hibrida F2 generacije najveći saržaj aota je nadjen u kombinaciji Osiječanka/NS Rana 2 (3,70%), Jugoslavija/NS Rana 2 (354%) koji predstavljaju najperspektivnije genotipove u daljem programu oplemenjivanja za ovo svojstvo    

                                                                            

Autor za kontakt: Desimir Knežević,Univerzitet u Prištini, Poljoprivredni fakultet, Kosovska Mitrovica, Lesak 38219, Kopaonicka bb., Kosovo and Metohija, Serbia, Phone:  +381 64 614 8882  e-mail deskoa@ptt.rs

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u „GENETIKA“ Vol. 48, broj 2 (2016), str: 587-596

© 2016 Društvo genetičara Srbije
S. Bajića 1, 11185 Beograd – Zemun

Srbija

 

 

UDC 575

                            DOI: 10.2298/GENSR1602587A

Originani naučni rad

 

 

MUTACIJA U DRUGOM EGZONU MYO15A GENA IZAZIVA NESINDROSKI GUBITAK SLUHA I NJEGOVA ASOCIJACIJA U ARAPSKOJ POPULACIJI U IRANU

 

Samira ASGHARZADE1, Morteza HASHEMZADE CHALESHTORI2, Mohammad Amin TABATABAIFAR3, Somayeh REISI 4, Mohammad Hossein MODARESSI1

 

1Department of Molecular Medicine School of advanced Medical Technologies, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran

2Cellular and Molecular Research Center, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran

3 Department of Genetics and Molecular Biology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

4Department of Genetics, Faculty of Basic Sciences, University of Shahrekord, Iran

 

Izvod

Gubitak sluha je genetički gubitak i klinčki heterogen efekat. Utvrđeno je više od 150 lokusa i 65 gena koji izazivaju autosomalne recesivne nesindromske gubitke sluh. (ARNSHL). Prema prethodnim studijama, mutacije u GJB2 su utvrđene da su uključene u 18.17% of ARNSHL slučajeva u Iranskoj populaciji; kao rezultat preostalih 81.83% tog poremećaja je još uvek dvosmislen. Cilj ovih ispitivanja je određivanje doprinosa DFNB3 kako gubitku sluha tako učestalosti mutacija gena u Jugozapadnom delu Irana arapskog porekla. Identifikovane mutacije uključuju substituciju C sa A u 1047 lokacija kodirajućeg regiona .MYO15A gena (c.1047 C>A) u egzonu 2, koji izaziva promenu tirozina u stop koodonu (P.Y349X), što kao rezultat ima prevremenu skraćivanje u 349-oj poziciji aminokiselina.                                                                          

Autor za kontakt Mohammad Hossein Modaressi,Molecular Medicine Departments, Tehran University of Medical Sciences,Tehran, Iran. 14155-6447, P. O. Box: 147789-3855,Telefax: +98(21)88953005 /  +98(21)44865239

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u „GENETIKA“ Vol. 48, broj 2 (2016), str: 597 -607

© 2016 Društvo genetičara Srbije
S. Bajića 1, 11185 Beograd – Zemun

Srbija

 

 

UDC 575.633

DOI: 10.2298/GENSR1602597K

Originani naučni rad

 

 

ANALIZA I POREĐENJE FRAGRANT SEKVENCE GENA KOD NEKIH KULTIVARA PIRINAČA

 

Noushafarin KARAMIa, Ali AALAMIb, Habibollah Samizadeh LAHIJIC, Babak RABIEID and Mehrzad ALAHGHOLIPOURE

 

a,b,c and d Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural sciences,

University of Guilan, Rasht, Iran

e Department of Plant Breeding, Rice Research Institute of Iran (RRII), Rasht/Iran

 

Izvod

Poznato je da je osobina slatkog mirisa kod pirinča (Oryza sativa L.) velikim delom pod kontrolom fgr gena na hromozomu 8. Specificirano je da postojanje delecije veličine 8 bp i tri polimorfna nukleotida (SNP) u egzonu 7 utiču na tu osobinu. Korišćenjem sekvencioniranja ciljnog lokusa i poređenjem sa poblikovanim sekvencama u bazi podataka je pokazano da je metod  pouzdan i da može da da korisne informacije o pravolinijskom rasporedu  nukleotida u ciljnom genu kao i da obezbedi mogućnost otkrivanja asocijacija mutacija sa određenim fenotipom.

                                   

Autor za kontakt: Ali Aalami, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural sciences, University of Guilan, Iran. P.O. Box: 41635-1314/ Rasht/ Iran, E-mail address: ali_aalami@guilan.ac.ir

 

Povratak na sadržaj

  

Štampano u „GENETIKA“ Vol. 48, broj 2 (2016), str: 609– 616

© 2016 Društvo genetičara Srbije
S. Bajića 1, 11185 Beograd – Zemun

Srbija

 

 

UDC 57T

DOI: 10.2298/GENSR1602609K

Originani naučni rad

 

 

UČESTALOST FV LEIDEN I FII G20210A MUTACIJA KOD PACIJENATA SA RAZLIČITIM KLINIČKIM MANIFESTACIJAMA VENSKOG TROMBOEMBOLIZMA: ISKUSTVA IZ VELIKE STUDIJE U  SRPSKOJ  POPULACIJI

 

Branko tomic1*, Maja gvozdenov1, Iva pruner1, Mirjana kovac2,3,

Nebojsa antonijevic2,4, Dragica radojkovic1, Valentina djordjevic1

 

1Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, Srbija

2Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

3Institut za transfuziju krvi Srbije, Centar za ispitivanje poremećaja hemostaze, Beograd, Srbija

4 Klinika za kardiologiju, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija

 

Izvod

Venski tromboembolizam je multifaktorijalno oboljenje sa dve kliničke manifestacije: tromboza dubokih vena i plućna embolija. Plućna embolija se obično smatra komplikacijom tromboza dubokih vena, ali postoje dokumentovani slučajevi izolovane plućne embolije. FV Leiden i FII G20210A mutacije su najčešći genetički faktor rizika za nastanak venskog tromboembolizma. Nekoliko studija je pokazalo takozvani "FV Leiden paradoks": nižu učestalost FV Leiden mutacije kod bolesnika sa izolovanom plućnom embolijom u odnosu na bolesnike sa dijagnostikovanom dubokom venskom trombozom. Cilj ovog istraživanja bio je da se utvrdi učestalost FV Leiden i FII G20210A mutacije kod bolesnika sa trombotičkim događajima u populaciji Srbije. Testirali smo učestalosti ove dve mutacije kod 1427 ispitanika podeljenih u tri grupe bolesnika (sa dubokom venskom trombozom, sa trombozom dubokih vena sa embolijom pluća i sa izolovanom plućnom embolijom) i kontrolnu grupu. Svi ispitanici su testirani na prisustvo ovih mutacija PCR-RFLP analizom. Utvrđena učestalost FV Leiden heterozigotnih nosilaca kod bolesnika sa izolovanom plućnom embolijom je bila 6,9% (za FII G20210A mutaciju 11,6%), dok je kod bolesnika sa dubokom venskom trombozom i kod bolesnika sa dubokom venskom trombozom praćenom plućnom embolijom ta učestalost iznosila 18,6% (za FII G20210A mutaciju 11,6% i 8,3%, respektivno). Rezultati naše studije su pokazali da je FV Leiden mutacija manje učestala kod bolesnika sa izolovanom plućnom embolijom nego kod bolesnika sa trombozom dubokih vena ili trombozom dubokih vena sa plućnom embolijom, što ide u prilog potvrdi  "FV Leiden paradoksa". Sa druge strane, učestalosti FII G20210A mutacije su bile slične za sve tri ispitivane grupe bolesnika.

 

Autor za kontakt: Tomic Branko, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, Vojvode Stepe 444a,Beograd, SrbijaTel: +38113976658,Fax: +381113975808,e-mail: kobran@imgge.bg.ac.rs

 

Povratak na sadržaj

  

Štampano u „GENETIKA“ Vol. 48, broj 2(2016), str: 617– 627

© 2016 Društvo genetičara Srbije
S. Bajića 1, 11185 Beograd – Zemun

Srbija

 

 

UDC 575

DOI: 10.2298/GENSR1602617D

Originani naučni rad

 

 

UTICAJ FOTOPOLIMERIZACIJE NA GENOTOKSIČNOST KOMPOZITNIH ADHEZIVA U KOMET TESTU

 

Stefan dačić1, Ninoslav djelić2, Milena radaković2, Nada lakić3, Aleksandar veselinović4, Marko ristanić2,  Marko andjelković5

 

1Odeljenje za bolesti zuba i endodonciju, Klinika za stomatologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu

2Katedra za biologiju, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu

3 Katedra za statistiku, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

4Odeljenje za hemiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu

5Srpska Akademija Nauka i Umetnosti (SANU), Beograd

 

 

Izvod

Pojedine in vivo studije pokazale su da primena atheziva direktno na otvorenu pulpu ili na tanka sloj dentina dovodi do upale i apscesa pulpe. Ova reakcija dovodi se u vezu sa toksičnim efektima monomera oslobođenih iz adheziva. Pokazano je da adekvato osvetljavanje čini adhezive manje toksičnim. Cilj ovog rada bio je da se ispita genotoksičnost nepolimerizovanih, delimično polimerizovanih i polimerizovanih adheziva na izolovane limfocite čoveka primenom alkalne verzije komet testa. Adper Single bond2 i Adper Easy One/3M ESPE adhezivi su fotopolimerizovani pomoću Elipar Highlight 3M ESPE halogene lampe u trajanju 0, 10 i 40 sec, pri njihovim finalnim koncentracijama od 100, 200, 500 and 1000 µg/mL. Oba adheziva pri fotopolimerizaciji od 0 i 10 sec. dovode do značajnog porasta oštećenja DNK u odnosu na vrednosti negativne kontole (rastvarač). S druge strane, nakon fotopolimerizacije u trajanju od 40 sec. oba adheziva pri svim ispitivanim koncentracijama ne dovode do značajnih razlika (P>0.05, χ2 test) u stepenu oštećenja DNK u komet testu u poređenju sa vrednostima negativne kontrole. Prema tome, samo je vreme fotopolimerizacije od 40 sec. bilo dovoljno da spreči genotoksične efekte oba adheziva u komet testu.

 

Autor za kontakt: Ninoslav Djelić, Katedra za biologiju, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu, Bulevar Oslobodjenja. 18,11000 Belgrade, Sebia,Tel: +381 11 265 88 94,Fax: +381 11 268 59 36,E-mail: ndjelic@vet.bg.ac.rs

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u „GENETIKA“ Vol. 48, broj2(2016), str: 629 – 642

© 2016 Društvo genetičara Srbije
S. Bajića 1, 11185 Beograd – Zemun

Srbija

 

 

UDC 575:630

                                       DOI: 10.2298/GENSR1602629K
Originani naučni rad

 

 

 

POREĐENJE REAL-TIME PCR METODA ZA OTKRIVANJE I KVANTIFIKACIJU FITOPLAZMI IZ GRUPE 16SRX KOD STABALA VOĆKI.

*Tomas KISS, Tomas NECAS, Jana NECASOVA

Odeljenje za voćarstvo, Fakultet za hortikulturu u Lednice, Mendel Univerziteta u Brnu, Češka Republika

 

Izvod

U ovom radu testirane su dve real-time PCR metode bazirane na interkalacionoj boji i dve bazirane na hidroliznim sondama kod prikupljenih uzoraka stabala voćki zaraženih fitoplazmom grupe 16SrX (proliferacija jabuke, propadanje kruške i evropsko žutilo koštičavih voćaka). Glavni parametri testiranja bili su specifičnosti i osetljivost metoda i efikasnost amplifikacije. Rezultati real-time PCR metoda upoređeni su sa nested PCR. Sve real-time PCR metode potvrdile su svoje specifičnosti otkrivanja fitoplazmi. Sve real-time PCR metode bile su 10-100 puta osetljivije od nested PCR metode. Sve PCR metode bazirane na hidroliznim sondama bile su 10 puta osetljivije od metoda baziranih na interkalacionoj boji. Među metodama baziranim na hidrolizujućim sondama, nešto bolje karakteristike otkrivanja fitoplazmi pokazala je metoda prema CHRISTENSEN et al. (2004).

 

Autor za kontakt: Tomas kiss,  Department of Fruit Growing, Faculty of Horticulture in Lednice, MENDELU, Valtická 337, Lednice, 691 44, Czech Republic, email address: xkiss@mendelu.cz

 

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u „GENETIKA“ Vol. 48, broj 2(2016), str: 643-652

© 2016 Društvo genetičara Srbije
S. Bajića 1, 11185 Beograd – Zemun

Srbija

 

 

UDC 575:633

                            DOI: 10.2298/GENSR1602643J

Originani naučni rad

 

 

IDENTIFIKACIJA LOKUSA KOJI KONTROLIŠU KVANTITATIVNE OSOBINE LISTA KOD PIRINČA

 

Baoyan JIA12§, Xinhua ZHAO12§, Yang QIN1, Muhammad IRFAN3, Tae-heon KIM1, Bolun WANG1, Shu WANG1, Jae Keun SOHN2*

 

1 Department of Agronomy, Shenyang Agricultural University, Shenyang China

2 Department of Agronomy, Kyungpook National University, Daegu, Republic of Korea

3 Bioscience & Biotechnology college, Shenyang Agricultural University, Shenyang China

 

Izvod

Formirana je  populacija od 90  recombinantnih (RILs) linija  ukrštanjem subvrsta i indica tipa ‘Cheongcheong’ i  japonica kultivara pirinča. Ocena osobina lista kultivara 2009‘Nagdong’ je vršena u toku 2009. Genetička mapa ukopčanosti (genetic linkage map) se sastoji od 154 jednostavno ponovljive sekvence (SSR)  markera. Konstruisana  je pokrivanjem 1973,6 cM 12 hromzoma  sa prosečnom map distancom od 13,9 cM između markera. Kompozitnom metodom mapiranja intervala identifikovano je ukupno 19 QTL (Quantative Traits Lokus) lokusa koji kontrolišu osobine lista na 5 hromozoma (Chr.1, Chr.3, Chr.6, Chr.8 and Chr.11). Procenat fenotipske varijanse udaljenosti objašnjene za svaki QTL varira od 8,1 do 29,4 % . Pet lokusa sa plejotropskim efektom je je identifikovano na hromozomima br.1 i 6.

 

Autor za kontakt: Baoyan jia, Department of Agronomy, Shenyang Agricultural University, 110161, Shenyang China

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u „GENETIKA“ Vol. 48, broj 2 (2016), str: 653-663

© 2016 Društvo genetičara Srbije
S. Bajića 1, 11185 Beograd – Zemun

Srbija

 

 

UDC 575:630

DOI: 10.2298/GENSR1602653O

Originani naučni rad

 

 

INTERPOPULACIONA VARIJABILNOST REZISTENTNOSTI NA MRAZ  PROVENIJENCIJE ŠKOTSKO BORA ((Pinusylvestris L. r. hamata Steven) U TURSKOJ

   

*Halil Barış ÖZEL1, Sezgin AYAN2, Vasilije V. ISAJEV3

1 University of Bartın, Faculty of Forestry, Department of Silviculture, Bartın.Turkey

2 University of Kastamonu, Faculty of Forestry, Department of Silviculture, Kastamonu, Turkey

3 Institute for Forestry, Belgrade,Serbia

 

Izvod

Vršena je analiza varijabilnosti rezistentnosti na mraz u kontrolisanim uslovima, sejanaca škotskog bora (Pinus sylvestris L. var. hamata Steven), poreklom iz 10 provenijencija. Rezultati testa rezistentnosti su ukazali na jaku zavisnost stepena hlađenja i stepena oštećenosti iglica i produktivnosti fotosinteze.  Utvrđena je značajna zavisnost metoda protoka jona i fluorescencije hlorofila (r=-0.801). Dobijeni rezultati pokazuju da ove dve metode mogu da budu sigurno korišćene u određivanju oštećenja niskim temperaturama. Zamrzavanje sejnaca je vršeno na temperaturama -10, -20, -30 I – 40 0C.  Primenon Dunkan testa utvrđeno je da se oštećenja povećavaju snižavanjem temperature. Nivo oštećejna na -100 C biljke mogu tolerisati dok se oštećenje pri -20 0 C povećavaju do 51, 25 %. Utvrđena je statistički značajna zavisnost provenijencija i nivoa temperature kada su vršene analize procesa fotosinteze. Značajno je smanjena produktivnosti fotosinteze snižavanjem temperature između -20°Ϲ i -40°Ϲ. Situacija odgovara vrednosti indeksa oštećenja utvrđenog u ovim istraživanja. Indeksom stepena oštećenja i produktivnost fotosinteze utvrđeno je da su provenijencije Amasya-Kunduz, Bolu-Aladağ, Düzce-Yığılca, Samsun-Vezirköprü i Eskişehir-Çatacık osetljivije na zamrzavanje u odnosu na druge ispitivane u ovim istraživanjima.

 

Autor za kontakt: Halil Barış ÖZEL, Bartın University, Faculty of Forestry, Department of Silviculture, Agdacı Campus, 74100 Bartın-TURKEY, Phone:090 3782235153, Fax: 090 3782235062, e-mail: halilbarisozel@yahoo.com

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u „GENETIKA“ Vol. 48, broj 2 (2016), str: 665-674

© 2016 Društvo genetičara Srbije
S. Bajića 1, 11185 Beograd – Zemun

Srbija

 

 

UDC 575

                           DOI: 10.2298/GENSR1602665M

Originani naučni rad

 

 

EVALUACIJA GERMPLAZME SUSAMA ZA REPRODUKTIVNI PERIOD I ŽETVENI INDEKS

 

Bachubhai Arjanbhai MONPARA

                                                                                     

Agricultural Research Station, Junagadh Agricultural University, Keriya Road, Amreli- 365601(Gujarat), India

 

Izvod

Istraživanja su fokusirana na genetičku kontrolu reproduktivnog perioda i žetvenog indeksa u cilju identifikacije potencijalnih genotipova koji bi se koristili. Ocenjivano je 77 linija u slučajnom blok sistemu sa tri ponavljanja. Utvrđen je visok stepen varijabilnosti obe ispitivane osobine. Utvrđen je visok stepen naslednosti praćen visokom genetičkom dobiti za reproduktivni period, žetveni indeks, biološki prinos i prinos semena.  Reproduktivni period je pozitivno udružen sa brojem dana do zrelosti. Utvrđena je pozitivna asocijacija žetvenog indeksa sa prinosom semena i i biološkim prinosom ali negativna sa brojem dana do zrelosti. Ovi rezultati sugerišu da povećanje prinosa semena susama je moguće u programima oplemenjivanja na reproduktivni period i žetveni indeks. Osobine odabranih genotipova pokazuju da je mudro vršiti selekciju na prinos vezano sa biološkim prinosom, većoj proporciji učešća produkata fotosinteze zajedno sa optimalnom dužinom reproduktivnog perioda. Korišćenje postojećeg genetičkog variranja kao MARGO-TALL u manipulacijama sa reproduktivnim periodom i žetvenim indeksom mogu da budu korisne u programima oplemenjivanja susama.

                       

Autor za kontakt: Bachubhai Arjanbhai monpara, Agricultural Research Station, Junagadh Agricultural University, Keriya Road, Amreli- 365601(Gujarat), India. E-mail: bamonpara@yahoo.com

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u „GENETIKA“ Vol. 48, broj 2 (2016), str: 675-690
© 2016 Društvo genetičara Srbije
S. Bajića 1, 11185 Beograd – Zemun

Srbija

 

 

UDC 575.630

                            DOI: 10.2298/GENSR1602675S

Originani naučni rad

 

 

BIPOLOT ANALIZA ODNOSA OSOBINA DOMAĆIH VRSTA SPANAĆA

(Spinacia oleracea L.)

 

Naser SABAGHNIA1*, Mehdi MOHEBODINI, Mohsen JANMOHAMMADI2

 

1Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Maragheh, Maragheh, Iran.

2Department of Horticulture Science, Faculty of Agriculture, University of Mohaghegh Ardabili

 

Izvod

Vršeno je gajenje osamdeset jedne (81) domaće sorte spanaća u toku dve godine u potpunom slučajnom bloku u četiri ponavljana. Rang genotipova prema idealnim dobijenim podacima je potvrdilo da genotipovi G1, G20, G7, G8, G9, G27, G49 G70 i G79 su bili višeg ranga u merenim osobinama i da mogu da budu dobri kandidati u poboljšaanju većine merenih osobina. Rezulati istraživanja kao što su osobine: broj listova i cvetova, dužina lista, širina lista površina lista, dijametar drške lista i dužina drške lista  mogu da budu indikatori u selekciji spanaća u oplemenjivanju. Genotipovi G1, G20, G7, G8, G9, G27, G49 G70 i G79 su preporučeni za komercijalno testiranje i uključivanje u programe oplemenjivanja. GT biplot metod može da se koristi u identifikaciji superiornih genotipova i kod drugih biljnih vrsta u drugim delovima sveta.

Autor za kontakt: Bachubhai Arjanbhai monpara, Agricultural Research Station, Junagadh Agricultural University, Keriya Road, Amreli- 365601(Gujarat), India. E-mail: bamonpara@yahoo.com

 

Povratak na sadržaj

  

Štampano u „GENETIKA“ Vol. 48, broj 2 (2016), str: 691-698
© 2016 Društvo genetičara Srbije
S. Bajića 1, 11185 Beograd – Zemun

Srbija

 

UDC 575

                           DOI: 10.2298/GENSR1602691S

Originani naučni rad

 

 

PRIMENA PROTEINSKIH MARKERA U KONVERZIJI INBRED LINIJA KUKUURZA NA BAZI CITOPLAZMATIČNE MUŠKE STERILNOSTI 

 

Milan stevanovic*, Zoran camdzija, Jovan pavlov, Ksenija markovic,

Jelena vancetovic, Snezana mladenovic drinic, Milomir filipovic

 

Institut za kukuruz  Zemun Polje, Zemun Polje, Beograd, Srbija

 

Izvod

U ovom radu ispitivano je sedam inbred linija kukuruza različitog porekla i dužine vegetacije (FAO 300-500). Svaka od linija je ispitivana u pet varijanti:

1.               Originalna linija (N)

2.    CMS-C

3.    Rf-C

4.    CMS-S, i

5.    Rf-S

Prevođenje na sterilne i restorer verzije linija je vršeno u Institutu za kukuruz “Zemun Polje” konverzijom linija sa normalnom citoplazmom. Cilj ovog istraživanja je bio poređenje prinosa zrna originalnih linija i njihovih CMS i Rf varijanti. Nadalje, ideja je bila da se primeni tehnika IEF (Izoelektričnog fokusiranja) kako bi se ustanovilo da li je prevođenje originalnih linija urađeno kako treba i do kraja. Na osnovu rezultata dobijenih čitanjem proteinskih traka ustanovljeno je da je proces prevođenja skoro svih linija urađen kako treba. Jedino prevođenje originalnih linija ZPL2 i ZPL5 nije do kraja urađeno na njihove RfC verzije. Važno je napomenuti i to da je tip citoplazme imao veoma značajan uticaj na prinos zrna. Pokazalo se da linije sa C i S tipom citoplazme daju viši prinos nego njihovi N, RfC i RfS analozi.

 

Autor za kontakt: Milan Stevanovic, Institut za kukuruz  Zemun Polje, Slobodana Bajica 1, 11185 Zemun Polje, SrbiJa ,Tel: +381648406046, Fax: +381113756707 ; e-mail: mstevanovic@mrizp.rs

 

  Povratak na sadržaj 

Štampano u „GENETIKA“ Vol. 48, broj 2 (2016), str: 699-706

© 2016 Društvo genetičara Srbije
S. Bajića 1, 11185 Beograd – Zemun

Srbija

 

 

UDC 575

               DOI: 10.2298/GENSR1602699P

Originani naučni rad

 

 

 

 

RAZLIKA U DISTRIBUCIJI APOLIPOPROTEINA E KOD STARIH LJUDI SA ALCHAJMEROVOM BOLEŠĆU RAZLIČITOG DENTALNOG STATUSA

 

Aleksandra POPOVAC1, Ivica STANČIĆ1, Nebojša DESPOTOVIĆ2, Nađa NIKOLIĆ3,

Elka STEFANOVA4, Jelena MILAŠIN3

 

1Klinika za Stomatološku protetiku, Stomatološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

2Institut za Gerijatriju, Kliničko bolnički centar Zvezdara

3 Stomatološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

4 Klinika za Neurologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

 

Izvod

Veza između demencije i gubitka zuba je pokazana u literaturi iako priroda ove povezanosti nije jasna. Takođe je pokazano da je rizik od demencije povećan kod nosilaca apolipoprotein E4 alela. Cilj ove studije je bio da se utvrdi učestalost APOE alela i njihova veza sa dentalnim statusom kod starijih ljudi sa demencijom.Dentalni status je zabeležen kod 67 ispitanika sa demencijom. DNK je izolovana iz bukalnog brisa, a genotipizacija je urađena metodom PCR-RFLP.. Genotip E3/E4 je bio statistički značajno češći od ostalih (p<0.001). Nije pronađena značajna veza između dentalnog statusa i genotipa i između broja zuba i genotipa. Međutim, krezubost sa veoma malim brojem zuba (1-9) je bila značajno učestalija među ispitanicima sa E3/E4 genotipom (p=0.021).Pacijenti sa Alcajmerovom bolešću najčešće imaju E3/E4 genotip i mali broj zuba ili su bezubi.

 

Autor za kontakt: Jelena Milašin, Stomatološki fakulte, Univerzitet u Beogradu, Dr Subotića 8, e-maill: jelena.milasin@stomf.bg.ac.rs,Tel. +381637596550

 

Povratak na sadržaj

 Štampano u „GENETIKA“ Vol. 48, broj 2 (2016), str: 707-716

© 2016 Društvo genetičara Srbije
S. Bajića 1, 11185 Beograd – Zemun

Srbija

 

 

UDC 575

                                   DOI: 10.2298/GENSR1602707P

Originani naučni rad

 

 

Ispitivanje polimorfizama T-786C i 4a/b u genu za endotelnu azot oksid sintetazu kod dece sa retinopatijom prematuriteta

 

Jelica, R. PANTELIĆ1, Tatjana, J. VARLJEN 2, Nela, S MAKSIMOVIĆ 3, Biljana, B. JEKIĆ3, Ana,  J. OROS 4, Tatjana, V. NIKOLIĆ 5, Ivan, B. STEFANOVIĆ1,6, Ivana, V. NOVAKOVIĆ3 and Tatjana, M. DAMNJANOVIĆ3.

 

1  Klinika za očne bolesti, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija

2. Institut za sudsku medicinu, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija

3. Institut za humanu genetiku, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija

4. Klinika za očne bolesti, Klinički centar Vojvodine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

5. Klinika za ginekologiju i akušerstvo , Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija

6. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu,, Beograd, Srbija

 

Retinopatija prematuriteta (ROP) je vazoproliferativno oboljenje retine koje dovodi do oštećenja vida. Smatra se da je genetska predispozicija, pored poznatih faktora rizika kao što su kratko vreme gestacije, mala telesna težina na rođenju i terapija kiseonikom, jedan od uzroka nastanka ROPa. Cilj naše studije bio je da se ispita asocijacija T-786C i 4a/b polimorfizama eNOS gena sa nastankom ROPa. U studiju je uključeno 174 prematurusa od čega je 84 bilo sa ROPom, a 90 je predstavljalo kontrolnu grupu. Rezultati analiza nisu ukazali na razliku u distribuciji alela i genotipova T-786C i 4a/b polimorfizama eNOS gena između analiziranih grupa. Jedina statistički značajna razlika je uočena kod prematurusa ženskog pola po dominantnom modelu za 4a/b genotipove (4bb/4ba+4aa). Naime, prematurusi ženskog pola iz grupe sa ROPom češće su imali 4ba i 4aa genotipove u poređenju sa prematurusima istog pola u kontrolnoj grupi (p=0.037). Ipak, statistički značajna asocijacija ovog polimorfizma i ROPa nije potvrđena (p=0.288). Po recesivnom modelu (4bb+4ba/4aa) dužina trajanja gestacije bila je statistički značajno kraća kod prematurusa sa 4aa genotipom (t=2.034 p=0.044). Gotovo svi 4aa genotipovi detektovani su kod prematurusa sa dužinom gestacije ispod 30 nedelja (p=0.032), ali naknadna multipla regresiona analiza nije pokazala asocijaciju 4a/b polimorfizma i trajanja gestacije. Na osnovu svih navedenih rezultata možemo pretpostaviti da T-786C i 4a/b polimorfizmi eNOS gena ne predstavljaju faktore rizika za nastanak ROPa kod prematurusa u populaciji Srbije.

                       

Autor za kontakt: Tatjana Damnjanovic, Institut za humanu genetiku, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Visegradska 26., Beograd, Srbja ,Email:tatjanadamnjanovic@yahoo.com,Tel: +381 11 3607051, Fax: +381 11 3607042, Mob: +381 64 2189641

 

Povratak na sadržaj

 Štampano u „GENETIKA“ Vol. 48, broj 2 (2016), str: 717-727

© 2016 Društvo genetičara Srbije
S. Bajića 1, 11185 Beograd – Zemun

Srbija

.

UDC 575.633.11

                                   DOI: 10.2298/GENSR1602717A

Originani naučni rad

 

 

PRINOS I KOMPONENTE  PRINOSA GENOTIPOVA TVRDE (Triticum durum desf.) I HLEBNE PŠENICE (Triticum aestivum L.)  U USLOVIMA SUŠE

 

Tofig ALLAHVERDIYEV

 

Research Institute of Crop Husbandry Ministry of Agriculture, Baku, Azerbaijan

 

 

Izvod

Vršena su ispitivanja efekta suš na prinos i komponente prinosa u poljskim uslovima  Suša je izazvala značajno smanjenje visine biljaka (PH), dužine pondukla (Pl), broja klasova (SN), dužieu klasa ( (SL),  širine klasa (SW) broj klasića po klasu (SNS)  masu klasa (SM), broj zrna po klasu, mase zrna po klasu, biološki prinos  (BY), masu hiljadu zrna (TKM), prinos zrna(GY) i žetveni indeks- (HI). Osobine kao što su SN, SM, BY, TKM, GY su bile mnogo osetljivije u uslovima suše. Utvrđene su značajne pozitivne korelacije prinosa, (GY sa brojem klasova (SN) ibiološkog prinosa (BY)   i žetvenog prinosa (HI) u uslovima kiše u polju. Genotipivi tvrde pšenice su osetljiviji na stres suše u odnosu na genotipove hlebne pšenice. Utvrđene su značajne i sa indeksom toleranttnosti na sušu (STI) pozitivne korelacije prinosa (GY) ,prosečnom produktivnosti (GMP) i ti pokazatelji su mnogo efektivniji u identifikaciji visoko prinosnih genotipova tolerantnih prema suši.

.                                  

Autor za kontakt: Tofig Allahverdiyev, Research Institute of Crop Husbandry Ministry of Agriculture, Baku, Azerbaijan, e-mail: tofig_1968@mail.ru

 

Povratak na sadržaj

  

Štampano u „GENETIKA“ Vol. 48, broj 2 (2016), str: 729-742

© 2016 Društvo genetičara Srbije
S. Bajića 1, 11185 Beograd – Zemun

Srbija

 

 

UDC 575.630

                           DOI: 10.2298/GENSR1602729M

Originani naučni rad

 

 

 

 

ISPITIVANJE GENETSKE RAZNOLIKOSTI OBIČNOG GRAHA S PODRUČJA BIVŠE JUGOSLAVENSKE REPUBLIKE MAKEDONIJE POMOČU MOLEKULARNIH I MORFOLOŠKIH MARKERA

 

Marko MARAS1, Afrodita Ibusoska2, Suzana Kratovalieva2, Rukie Agić3, Jelka Šuštar-Vozlič1 i Vladimir Meglič1

 

1Poljoprivredni institut Slovenije, Ljubljana, Slovenia

UKIM Zemjodelski Institut, Skopje, Republika Makedonija

Fakultet za zemjodelski nauki i hrana, Skopje, Republika Makedonija

 

Izvod

Gajenje običnog graha u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji ima dugu tradiciju pa tako i danas predstavlja važan dio u humanoj ishrani. U ispitivanje genetske raznolikosti pomoču mikrosatelitnih i morfoloških markera uključeno je 71 akcesija sa područja Makedonije. U molekularnoj analizi utvrđena je visoka kapaciteta 13 mikrosatelita za razdvajanje genotipova graha. Na osnovu sakupljenih molekularnih podataka izrađen je UPGMA dendrogram, gdje su se akcesije razdvojile u dvije grupe. Veča grupa sadržavala je 40 akcesija andskog porjekla, a preostalih 31 akcesija formirala je grupu srednjeameričkog porjekla. Na razini fenotipa ove je dvije grupe razdvojilo osam od ukupno 16 istraženih morfoloških svojstava. Na UPGMA dendrogramu unutar andske grupe uočili smo dvije podgrupe sa 16 odnosno 24 akcesija. Manju grupu obuhvačala je visoke genotipove graha, a veča grupa niske. Odsustvo niti u mahunima kod visokih genotipova prave ih vrlo pogodnim u privredi mahuna. Istraživanje odnosa između akcesija, određivanje njihovog porijekla i identifikacija morfolških osobina pridonijelo je brojne informacije bitne za daljnjeg upravljanje genske banke i programe oplemenjivanja.

 

Autor za kontakt:  Marko Maras, Agricultural Institute of Slovenia, Ljubljana, Slovenia, phone:  +38612805 282; fax number: +38612805255; e-mail address: marko.maras@kis.si

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u „GENETIKA“ Vol. 48, broj 2 (2016), str: 743-751

© 2016 Društvo genetičara Srbije
S. Bajića 1, 11185 Beograd – Zemun

Srbija

 

 

UDC 575

                           DOI: 10.2298/GENSR1602743B

Originani naučni rad

 

 

ANTROPOGENETIČKA VARIJABILNOST U GRUPAMA DECE IZ REGULARNIH

 I SPECIJALNIH ŠKOLA SA RAZLIČITIH LOKALITETA U SRBIJI

 

Slavko branković1 i Suzana cvjetićanin 2

 

1Prirodno matematički fakultet, Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

2Institut za humanu genetiku, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

 

 

Izvod

Koristeći test za utvrđivanje homozigotno recesivnih osobina kod ljudi (HRO-test) u ovoj populaciono-genetičkoj studiji upoređivana je morfofiziološka i genetička varijabilnosti kod dece iz regularnih škola (RS, N=996) sa decom iz više specijalnih škola (SS, N=736).Rezultati naše studije pokazuju prisustvo  zanačajnih razlika  kako u prosečnim vrednostima genetičke homozigotnosti (RS- 6.95± 0.07; SS- 8.63± 0.08 HRO, od 30 testiranih karakteristika), tako i u distribuciji i varijabilnosti u prisustvu specifičnih kombinacija testiranih osobina. Ovi rezultati upućuju na kompleksnu poligensku razliku među testiranim grupama ispitanika. Rezultati poređenja sa različitih lokaliteta (Kraljevo, Niš, Vranje, Leskovac, Pirot) pokazuju istu tendenciju - uvećanje genetičke homozigotnosti i relativno smanjenje varijabilnosti u uzorcima dece iz specijalnih škola. Moguće je da ovo uvećanje recesivne homozigotnosti prisutno u grupi dece iz specijalnih škola vodi ka uvećanju genetičkih opterećenja koja bi mogla dovesti do ispoljavanja nekih fizioloških i mentalnih sposobnosti koju deca iz specijalnih škola imaju. Velike individualne varijacije u stepenu genetičke  homozigotnosti koje postoje među  ljudima mogu uticati na njihov potencijal za prilagođavanje, uključujući njihove mentalne sposobnosti, fizičke kapacitete ili otpornost na različite bolesti.

 

Autor za kontakt: Suzana Cvjeticanin, Institut za humanu genetiku, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Visegradska 26, 11000 Beograd, SrbiJa,Tel   +381 60 3534821 , Tel/Fax. +381 11 3607040,E-mail: cujasimsi@gmail.com

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u „GENETIKA“ Vol. 48, broj 2 (2016), str: 753-760
© 2016 Društvo genetičara Srbije
S. Bajića 1, 11185 Beograd – Zemun

Srbija

 

 

UDC 575:630

                            DOI: 10.2298/GENSR1602753B

Originani naučni rad

 

DVA RAZLIČITA SLUČAJA POST- I PRE-NATALNOG SINDROMA; KADA HIDROCEFALus POSTAJE “MULTIDISCIPLINARNA GLAVOBOLJA”

Nenad Bukvic1, Francesca Boaretto2, Giuseppe Loverro3, Francesco C. Susca4, Rosaura Lovaglio4, Margherita Patruno4, Dragoslav Bukvic5, Srdjan Starcevic6, Giovanni Vazza2, Maria Luisa Mostaciuollo2, Nicoletta Resta4

 

1University Hospital Policlinics of Bari, Medical Genetics, Bari, Italy

2University of Padua, Department of Biology-Laboratory of Human Genetics, Padua, Italy

3University of Bari, Department of Gynecology and Obstetrics, Bari, Italy

4University of Bari, DIMO-Laboratory of Medical Genetics, Bari, Italy

5Niksic General Hospital - Department of gynecology, Niksic, Montenegro

6Clinic for Ortopedic Surgery and Traumatology, MMA(VMA), Belgrade, Serbia

 

Izvod

Sredinom 90-tih u naučnoj literaturi se koristi termin CRASH sindrom kao akronim za Corpus callosum hypoplasia, Retardation, Adducted thumbs, Spastic paraplegia, and Hydrocephalus. Ovo patološko stanje je takodje poznato pod nazivom L1 sindrom, koji obuhvata spektar neuroloških oboljenja sa X vezanim tipom nasljedjivanja, uzrokovan prisustvom mutacija unutar L1CAM (L1 Cell Adhesion Molecule) gena (OMIM 308840). Proband je prvo muško dijete (hidrocephalus, aplazije corpus callosumtetraparesyshypotonia, te kognitivne i mentalne deficijencije.zdravog) ne konsanguinog Italijanskog bračnog para, bez anamnestički pozitivne istorije za oboljenja CNS, ponavljanih spontanih pobačaja, congenitalnih anomalija ili genetskih oboljenja. Na osnovu medicinske dokumentacije, anamnestičkih podataka i objektivnog nalaza u toku obrade u Genetskom Savjetovalištu u okviru diferencijalne dijagnoze se postavlja hipoteza L1 sindroma, uz detaljno objašnjenje mogućnosti te strategije genetičkog testiranja. Na osnovu proceduralnog protokola, predložen je datum sljedećeg susreta (za 15 dana), medjutim bračni par se nije pojavio te tako nije bilo moguće uzeti material potreban za izvodjenje genetskih testova.  Godinu dana poslije, odjeljenje za Ginekologiju i Akušerstvo zahtjeva Genetsko savjetovanje za 33 godine staru drugorotku (22° sedmica trudnoće) sa patološkim ultrazvučnim nalazom koji pokazuje veliko uvećanje moždanih komora fetusa  (ventriculomegalia). Na naše iznenadjenje pacijentica je majka probanda. Na osnovu već postavljenje dijagnostičke hipoteze za L1 sindrom, koja sa ovom trudnoćom postaje daleko izvjesnija, a kako molekularna karakterizacija prethodno nije bila uradjena, ista se izvodi istovremeno na DNA probanda, DNA majke i na fetalnoj DNA dobijenoj nakon amniocenteze. Molekularnom analizom se utvrdjuje prisustvo mutacije: non sense c.2701C>T (p.Arg901*), ekson 20, L1CAM gena u svim testiranim DNA uzorcima što daje molekularnu potvrdu kliničke dijagnoze. Ova observacija ukazuje na važnost da L1-sindrom bude uvršten kao dio diferencijalne dijagnoze u svim slučajevima hidrocefalusa, kao i na nepobitnu važnost Genetskog savjetovališta, molekularne analize te izvodjenja iste unutar familije kako bi se omogućio efektivni i realan “counseling” uz kalkulaciju realnog rizika. Na kraju, ali ne manje značajna je činjenica da uz razvoj novih tehnoloških dostignuća i analitičkih mogućnosti, [next generation sequencing (NGS)] te razvoja eseja/genskih panela koji uključuju L1 sindrom bila bi moguća brža, kvalitetnija analiza sa sigurnijim i sveobuhvantijim rezultatima u kliničkim situacijama kao što je ova (22° sedmica trudnoće, bez prethodne karakterizacije probanda, itd.)

 

 Autor za kontakt: Prof. Nenad Bukvic, MD, PhD, Specialist of Medical Genetics, University Hospital Policlinics of Bari, Medical Genetics Unit, Piazza Giulio Cesare, 11, 70125 Bari, Italy. e-mail: nenad.bukvic@policlinico.ba.it; nenadbukvic@virgilio.it. Tel: +39 080 5593621. Fax +39 080 5593618

 

Povratak na sadržaj


 

Štampano u „GENETIKA“ Vol. 48, broj 2 (2016), str: 761-776

© 2016 Društvo genetičara Srbije
S. Bajića 1, 11185 Beograd – Zemun

Srbija

 

 

UDC 575

                            DOI: 10.2298/GENSR1602761A

Originani naučni rad

 

 

NULTA OBRADA ZEMLJIŠTA: POTENCIJALNA TEHNOLOGIJA U UNAPREĐENJU PRINOSA PAMUKA

 

Hafiz Ghazanfar ABBAS1, Abid MAHMOOD1 and Qurban ALI2

 

1Cotton Research Institute, Ayub Agricultural Research Institute Faisalabad, Pakistan

2 Centre of Excellence in Molecular Biology, University of the Punjab, Lahore, Pakistan

 

Izvod

Cilj istraživanja je bio ocena potencijala genotipova pamuka za prinos u uslovima ninimalne obrade zemljišta. Korišćenjem multivariantne.analize izvršena je evaluacija i osobina koje su vezane za prinos kod FH-114 i FH-142 genotipova pamuka. Utvrđeno je da je genotip  FH-142 imao bolje osobine kada se uporedi sa  genotipom FH-114 u uslovima nulte i minimalne obrade u poređenju sa konvencijalnim tehnikama. Dobijeni rezultati su pokazali da su osobine kao broj  po biljci,, težina glave, finoća vlakana, pravilnosti vlakana, visina biljke pamuka, prinos po biljci i simpodijalne grane po biljci  najviše doprinele prinosu i proizvodnji pamuka. Genoptip FH-142 je ekonomski dao bolje rezultate u uslovima nulte obrade u poređenju sa konvencionalom tehnikom.

 

Autor za kontakt: Qurban ali, Centre of Excellence in Molecular Biology, University of the Punjab Lahore, Pakistan qurban.ali@cemb.edu.pk

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u „GENETIKA“ Vol. 48, broj 2 (2016), str: 777-798

© 2016 Društvo genetičara Srbije
S. Bajića 1, 11185 Beograd – Zemun

Srbija

 

 

UDC 575:630

                            DOI: 10.2298/GENSR1602777A

Originani naučni rad

 

 

FABACEAE-SPECIFIČNI VS. UNIVERZALNI PCR PRAJMERI ZA ISTRAŽIVANJA MITOHONDRIJSKE DNK KOD BILJAKA

 

Jelena m. aleksić

 

Univerzitet u Beogradu, Institut za molekularnu genetiku i genetičko nženjerstvo (IMGGE), Beograd

 

Izvod

Mitohondrijska DNK (mtDNK ili mitogenomi) semenica se odlikuju veoma nestabilnom strukturom koja onemogućava širu primenu tzv. univerzalnih ili koncenzus PCR prajmera za amplifikaciju različitih potencijalno informativnih mtDNA regiona. Stoga PCR prajmeri dizajnirani za grupe srodnih taksona za koje se pretpostavlja da se odlikuju sličnom organizacijom mitogenoma, kao što su familije, mogu omogućiti širu primenu potencijalno varijabilnih nekodirajućih regiona mtDNK kod predstavnika datih grupa. Koristeći in silico PCR metod i šest dostupnih kompletnih mitogenoma predstavnika familije Fabaceae, pokazano je da samo tri od ukupno 36 publikovanih univerzalnih PCR prajmera i tri para prajmera specifičnih za Medicago sativa, koji amplifikuju različite regione mtDNA, primenljivo kod predstavnika familije Fabaceae nakon manjih modifikacija, i dizajnirani su Fabaceae-specifični PCR prajmeri za amplifikaciju svih 14 cis-isecajućih introna u genima NADH subjedinica (nad geni) koji spadaju u najčešće korišćene nekodirajuće regione mtDNK u različitim studijama kod biljaka. Koristeći isti metod i šest kompletnih mitogenoma predstavnika srodnih familija kao i mitogenom model sistema Arabidopsis thaliana, pokazano je da primenljivost 21 para novo-dizajniranih Fabaceae-specifičnih prajmera kod manje ili više srodnih taksona zavisi ne samo od evolutivne distance već i od veličine genoma. Definisan je set od 24 para PCR prajmera za amplifikaciju svih cis-isecajućih introna u nad genima koji mogu doprineti široj primeni mtDNK varijabilnosti u različitim studijama na intra- inter-specijskom nivou kod predstavnika Fabaceae, koja predstavlja treću najbrojniju familiju cvetnica čiji predstavnici su retko ispitivana na nivou mtDNA, i kod drugih manje ili više srodnih taksona.

 

Autor za kontakt Jelena m. Aleksić, Univerzitet u Beogradu, Institut za molekularnu genetiku i genetičko nženjerstvo (IMGGE),  Vojvode Stepe 444a, PO box 23, 11010 Beograd, Srbija, Tel./fax: +381 11 3976414,E-mail: aleksic_jelena@yahoo.com.au; jelena.aleksic@imgge.bg.ac.rs

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u „GENETIKA“ Vol 48, broj 2 (2016), str799-799

© 2016 Društvo genetičara Srbije
S. Bajića 1, 11185 Beograd – Zemun

Srbija

 

 

                            DOI: 10.2298/GENSR1602799E

 

 

 

Genetika, 48(2), 799-799, 2016                                                  

CORRIGENDUM

Janković et al., "Wilms tumor (WT)1 gene expression in children with acute leukemia in Serbia" published in Genetika 48(1):409-421.

The authors of the above-referenced article have requested a corrigendum to it. The article should include the following correction in affiliation of authors:

 

2Institute of Molecular Genetics and Genetic Engineering, University of Belgrade, Belgrade, Serbia.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u „GENETIKA“ Vol. 48, broj 2 (2016), str: 800-800

© 2016 Društvo genetičara Srbije
S. Bajića 1, 11185 Beograd – Zemun

Srbija

 

 DOI: 10.2298/GENSR1602800E

 

 

Genetika, 48(2),800-800, 2016                                                      

 

CORRIGENDUM

Ashrafi F., A.Hashemi, K. Mardani, and R. Darvishzadeh (2014): Study on genetic variability in MHC-DRB1 second exon in makuie sheep breed population. Genetika, Vol 46, No. 1, 269-275. DOI: 10.2298/GENSR1401269A

 

The Editor-in-Chief has been informed that the results in Table 1 presented in the article:

Study on genetic variability in MHC-DRB1 second exon in makuie sheep breed population published in the Genetika in 2014, Vol. 46, no.1  partially overlap with the results in Tables 2, published in the article Fereshteh Ashrafi, Karim Mardani, Ali Hashemi, Reza Darvishzadeh, Mohammad Farhadian Association of molecular polymorphism in exon 2 of Ovar-DRB1genewith weight traits in Iranian Makuie sheep breed, Turkish Journal of Veterinary and Animal SciencesTurk J Vet Anim Sci (2014) 38: 126-132,doi:10.3906/vet-1305-46 without proper cross-referencing.

This claim is correct and we are reporting this overlap in order to provide appropriate cross-referencing to the another work.

 

Povratak na sadržaj 

Štampano u „GENETIKA“ Vol. 48, broj 2 (2016), str: 801-805

© 2015 Društvo genetičara Srbije
S. Bajića 1, 11185 Beograd – Zemun

Srbija

 

 DOI: 10.2298/GENSR1602801E

 

Genetika, 48(2), 801-805, 2016                                                      

 

 

CORRIGENDUM

 

Ignjatovic-Micic D., D. Ristic, V. Babic, V. Andjelkovic and J. Vancetovic (2015): Asimple SSR analysis for genetic diversity estimation of maize landraces.-Genetika, Vol 47, No. 1,53-62. DOI: 10.2298/GENSR1501053I

The Editor in Chief has been informed that a part of the data in the article published in Genetika, vol 47 (1), 2015  was published without proper cross referencing to the date already published in the paper Ignjatovic-Micic, D., D. Ristic, V. Babic, V. Andjelkovic, K. Marković J. Vancetovic (2013): Genetic assessment of maize landraces from former Yugoslavia.  Genetika 45(2): 405-417.

Inspection of these data confirmed the abova claim. To correct these errors the correspoding author of the article submited a corrections. After further disscussion with corresponding author and reviewers, the Edithor in Chief has decided to publish a corrigendum for this article, providing correct date and correction in literature.

 

Povratak na sadržaj