English (US)

knjiga1
ISBN 86-902783-7-8

Obim: 148 strana
Format: B4
Godina izdanja: 2006

Zbornik radova sa naučnog skupa održanog u SANU 20.oktobra 2006. godine

Organizator : Nacionalni komitet za bioetiku Komisije R.Srbije za saradnju sa Uneskom, sa sedištem u SANU

Izdavač : Unija bioloških naučnih društava Jugoslavije - Društvo genetičara Srbije, Beograd Srpska Akademija Nauka i Umetnosti

Urednici: Dragoslav Marinković, Zvonko Magić, Kosana Konstantinov
Tehnički urednik : Snežana Mladenović Drinić

Nacionalni komitet za bioetiku UNESCO-ove komisije SCG osnovan je 31.oktobra 2003. godine,sa zadatkom da se brine i sprovodi aktivnosti u vezi sa etičkim problemima koji mogu da nastanu u procesu ostvarivanja naučne delatnosti na području naše zemlje, sa posebnim težištem na oblasti rada u kojima je čovek predmet istraživanja.Sastojao se od 11 članova, od kojih su petoro doktori medicinskih nauka,četvoro su biolozi-genetičari, jedan je antropolog i jedan je agronom-genetičar.Četvorica kolega su članovi Srpske akademije i jedan Crnogorske akademije nauka i umetnosti,koleginica iz agronomskog instituta je naučni savetnik,a ostale kolege su ugledni profesori na Univerzitetima u Beogradu, Novom Sadu,Podgorici ili u Nišu.Tokom protekle tri godine rada ovaj naš Bioetički komitet uspeo je da postane aktivan član medjunarodnog bioetičkog komiteta UNESCO-a sa sedištem u Parizu (IBC i IGBC), kao i asocijacije Bioetičkih komiteta Saveta Evrope sa sedištem u Strazburu (OMETH). Osnovni mu je zadatak bio da pruži pomoć i savete kako da se i u našim naučnim i medicinskim ustanovama striktno sprovode principi iz Konvencije o pravima čoveka i biomedicini usvojeni od Saveta Evrope 1997-2004.god.,kao i iz Univerzalne deklaracije o bioetici i pravima čoveka usvojene oktobra 2005.god. na 33. Asambleji UNESKO-a u Parizu. Nedavnom promenom statusa naše drzave, od juna meseca o.g. preimenovani smo u Nacionalni komitet za bioetiku Komisije Republike Srbije za saradnju sa Uneskom,sa sedištem u SANU.
Organizovanjem Simpozijuma BIOETIKA KOD NAS I U SVETU 20. oktobra 2006.god. u Svečanoj sali SANU, Komitet za bioetiku Srbije želi da istakne važnost ove oblasti i neophodnost njene primene u nauci,medicini i kulturnom životu uopšte.Publikovanje vrednih saopštenja sa ovog Simpozijuma trebalo bi da doprinese daljem prihvatanju pravila iz oblasti bioetike koja su opšte prihvaćena u civilizovanom svetu, a kojih se sa lakoćom mogu da pridržavaju naši naučni radnici, lekari, kao i svi oni čiji je čovek predmet proučavanja.