Predgovor
Marko Anđelković : Genetička toksikologija
Marko Anđelković : Genetika populacija
Nada Barjaktarević : Neki etički momenti prenatalne dijagnostike
Jelena Boškovič, Momčilo.Bošković, Vladan Pešić, Gordana Prodanović : Genetika interakcije domaćina i parazita
Vladimir Glišin : Molekularna biologija – dokle se došlo i kuda dalje
Vasilije Isajev, Aleksandar Tucović : Usmerena promenjivost i oplemenjivanje drveća i žbunja u budučnosti
Mile Ivanović: Kvantitativna genetika
Jan Kišgeci, Janoš Berenji : Legislativa u oblasti genetike i oplemenjivanja bilja u Jugoslaviji
Desimir Knežević, Veselinka Zečević : Genetika na početku 3. milenijuma
Jelena Knežević-Vukčević : Mutageneza agensima iz životne sredine. Gde je svet i gde smo mi?
Kosana Konstantinov, Snežana Mladenović Drinić, Dražen Jelovac : Genetička istraživanja kod viših biljaka
Marija Kraljević-Balalić, Stevan Petrović : Nastava genetike na poljoprivrednim fakultetima Srbije
Aleksandar Krstić, Feodora Popić-Paljić, Jadranka Jovanović-Privrodski, Milan Obrenović, Ružica Aleksić, Milenko Kolarski, Ivana Kavečanin, Tatjana Redek-Mudrinić, Marko Nikolić, Radmila Madžar, Ljiljana Gačina, Valerija Aihi, Predrag Krušić, Jasmina Rude, Tanja Tarasenko, Mirjana Grubješić : Humana, medicinska i klinička genetika na prelasku dva milenijuma
Koviljka Krtolica : Medicinska dijagnostika u svetu i kod nas zasnovana na najnovijim tehnikama genetskog inženjeringa-budućnost i razvoj Srbije
Goran Ljubijankić, Branka Vasiljević : Molekularna genetika i nova biotehnologija
Dragoslav Marinković : Genetika kod nas između dva stoleća
Miroslava Mičić : Mesto medicinske genetike u zdravstvenoj zaštiti
Vladislav Ognjanov : Genetika i oplemenjivanje voćaka u svetu i kod nas na prelasku između dva veka
Zvezdana Popović : Genetika, molekularna genetika i zdravstvo
Marina Stamenković-Radak : Adaptivni smisao sagledane genetičke varijabilnosti:Drosophila kao model
Draga Simić : Perspektive prokariotskog modela
Ljubiša Topisirović : Molekularna genetika prokariota
Ljiljana Vapa, Dragana Obreht : Naučna i nastavna delatnost iz oblasti genetike na prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu
Mladen Vujošević : Hromozomska istraživanja