English (US)

branka2Predsednik sekcije
dr Branka Vuković-Gačić
brankavg@bio.bg.ac.rs

Sekcija za mutagenezu i genotoksikologiju ima 33 člana. Oblasti kojima se bave članovi Sekcije uključuju: reparaciju DNK molekula, mutagenezu, antimutagenezu i genotoksikologiju. Osnovna aktivnost Sekcije je objedinjavanje i povećanje kvaliteta studija koje prate uticaj zagađivanja životne sredine na različite organizme i model sisteme. Jedan od prioriteta je uvođenje zakonske regulative u kontroli i korišćenju genotoksčnih agenasa koja bi bila u saglasnosti sa legislativom Evropske zajednice i drugih razvijenih zemalja.

Sekcija za Mutagenezu i Genotoksikologiju je jedan od članova Evropskog društva za mutagenezu, European Environmental Mutagen Society (EEMS) u kome ima i svog predstavnika u Savetu društva

Sve relevantne informacije o aktivnostima i Društvima koja su delovi European Environmental Mutagen Society mogu se naći na EEMS HomePage and Website:

www.eems-eu.org/eems/article?17