English (US)

Predsednik sekcije
Dr Biljana Nikolić
biljanan@bio.bg.ac.rs  

Dr Biljana Nikolić je redovni profesor Univerziteta u Beogradu – Biološkog fakulteta, član Кatedre za mikrobiologiju. Fakultetsko obrazovanje stekla je na Biološkom fakultetu, gde je odbranila magisterijum nauka 2005. godine, a zatim i doktorsku disertaciju 2011. Od 2000. godine je zaposlena na Biološkom fakultetu i tu prolazi sve etape izbora od asistenta pripravnika do redovnog profesora. Od početka svoje nastavničke karijere predaje na predmetima koje organizuje Кatedra za mikrobiologiju. Osim predmeta u užoj naučnoj oblasti Biologija mikroorganizama, još kao asistent se uključuje u nastavu na predmetu Osnovi genotoksikologije, što opredeljuje njenu dalju i nastavnu i naučnu karijeru. Naime, naučno-istraživačka delatnost Biljane Nikolić realizuje se u oblastima biologije mikroorganizama i genotoksikologije. Spoj ove dve istraživačke oblasti se ostvaruje kroz istraživanje bioloških aktivnosti, uključujući i antimikrobnu i antibiofilm aktivnost, ali i genotoksičnost i antigenotoksičnost pre svega prirodnih proizvoda. Osim prirodnih proizvoda, istražuje i biološku aktivnost novih materijala, uključujući i one nano dimenzija.

U periodu 2018-2022. bila je član Saveta Biološkog fakulteta. Član je i drugih naučnih društava: Srpskog biološkog društva, Udruženja mikrobiologa Srbije, Federacije evropskih mikrobioloških društava (Federation of European Microbiological Societies, FEMS) i Evropskog društva za mutagenezu agensima iz životne sredine i genomiku (European Environmental Mutagenesis and Genomics Society, EEMGS).

Кao član Društva genetičara Srbije aktivno učestvuje u radu Organizacionih odbora IV Кongresa genetičara Srbije održanog na Tari, V održanog u Beogradu i VI održanog u Vrnjačkoj Banji. Na redovnoj Skupštini Društva genetičara Srbije održanoj 2019. godine u Vrnjačkoj Banji izabrana je za predstavnika Srbije u Evropskom društvu za mutagenezu agensima iz životne sredine i genomiku (European Environmental Mutagenesis and Genomic Society, EEMGS), kao i člana predsedništva Društva. Od 2024. godine vrši funkciju predsednika Sekcije za mutagenezu i genotoksikologiju.

 

Potpredsednik sekcije 
Dr Stoimir Kolarević

Dr Stoimir Kolarević je rođen 30.07.1984. godine u Sisku, Republika Hrvatska. Osnovne studije Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, studijska grupa Biologija, upisao je školske 2002/03, a diplomirao 2009. godine. Školske 2009/10 godine upisao je doktorske studije na Biološkom fakultetu, modul Mikrobiologija koje je završio 2014. godine. Naučnu karijeru započeo je na Katedri za mikrobiologiju Biološkog fakulteta 2011. godine. Od 01.01.2020. zaposlen je u zvanju viši naučni saradnik u Odeljenju za hidrekologiju i zaštitu voda IBISS-a. Naučno-istraživačka delatnost dr Kolarevića je fokusirana na oblasti mikrobiologije i eko/geno-toksikologije. Dr Kolarević se bavi uticajem otpadnih voda na kvalitet površinskih voda, kao i na organizme koji naseljavaju slatkovodne i morske ekosisteme, sa fokusom na eko/geno-toksikološke analize. Od 2024. godine dr Kolarević vrši funkciju potpredsednika Sekcije za mutagenezu i genotoksikologiju Društva genetičara Srbije i predstavnik je Srbije u društvu European Environmental Mutagenesis and Genomic Society (EEMGS). Od 2014. godine učestvuje u radu stručne grupe Monitoring and Assessment Expert Group (MAЕG) Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav.