English (US)

Predsednik sekcije
dr Marija Savić Veselinović

kontakt: marijas@bio.bg.ac.rs

 

 

Potpredsednik sekcije
dr Vladimir Jovanović

kontakt: vladimir.jovanovic@ibiss.bg.ac.rs

 

Specifičnost naučnog istraživanja članova ove sekcije se ogleda u multidisciplinarnom pristupu  i velikom broju naučnih oblasti koja istraživanja obuhvataju: populacionu, molekularnu i mikrobijalnu genetiku, evoluciju i ekologiju, genetiku ponašanja, humanu i medicinsku genetiku, filogeniju, morfologiju, oplemenjivanje biljaka i životinja, konzervacionu i forenzičku genetiku... Sekcija danas broji oko 120 registrovanih članova Društva genetičara, zaposlenih na Biološkom, Poljoprivrednom i Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Poljoprivrednom i Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, Kragujevcu i Kosovskoj Mitrovici, i velikom broju naučnih institucija širom Srbije: Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Instituta za kukuruz, Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Instituta za stočarstvo, Instituta za voćarstvo, Instituta za nizijsko šumatstvo i životnu sedinu, Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Instituta za medicinsku genetiku, kao i velikom broju medicinskih institucija u okviru zdravstvenih centara.

Sekcija je tokom svog postojanja organizovala dva naučna simpozijuma. Prvi je održan u junu 1997. godine na Tari, imao je nacionalno učešće sa 42 izložena naučna rada i jednim plenarnim predavanjem stranog istraživača. Drugi simpozijum je održan u maju 2012. godine u Beogradu, sa 65 izloženih  naučnih saopštenja koja su obuhvatala aktuelne teme iz oblasti populacione i evolucione genetike. Na poziv sekcije je održano pet plenarnih predavanja stranih istraživača, a svoje radove su prezentovali, osim domaćih, i učesnici stranih zemalja. Ispred sekcije je u Beogradu u septembru 2016. godine održana konferencija Programiranje za evolucionu biologiju u okviru kojeg je održano nekoliko radionica iz programiranja koje su većinom vodili strani predavači. Ova druga međunarodna konferencija je prvenstveno okupila saradnike i polaznike istoimenog kursa u Lajpcigu, ali i domaće istraživače zainteresovane za nove bioinformatičke tehnike i istraživanja istih. Na konferenciji su održana tri plenarna predavanja iz oblasti evolucione biologije.

Sekcija i u budućnosti planira organizovanje naučnih simpozijuma i radionica, uključivanje mlađih kolega u rad sekcije, popularizaciju oblasti kojom se bavi među studentima i učenicima. Povodom jubileja Društva genetičara Srbije je održan ciklus predavanja u Kolarcu pod nazivom “Geni i populacije”, u okviru kog su predstavljena istraživanja nekih članova sekcije.